Vastu võeti Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/94 võeti vastu Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering. Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi (katastriüksus 14001:002:00165) ja Valge-Lavendli (katastriüksus 14001:002:0170) maaüksused asuvad endise aiandi kompleksi aladel Kehra linna kortermajade vahetus läheduses. Planeeringuala moodustab osa Aiandi maaüksusest, osa Valge-Lavendli maaüksusest ja lisandub juurdepääsutee koridor. Planeeringuala suurus kokku ca 2 ha. Planeeringuala piir lisatud.
 
Käesoleva planeeringuga on määratud ehitusõigus ühe tootmiskompleksi ja ühe ärihoone püstitamiseks, on planeeritud kolm krunti ja on lahendatud vajalikud kommunikatsioonid. Kavandatud on tootmishoone ehitisealuse pindalaga kuni 6000 m2. Planeeringu lisana on lahendatud vajalik juurdepääsutee koridor Aiandi tänava pikendusena riigimaantee 12 Kose-Jägala teeni.
 
Kaasaegse tootmiskompleksi rajamine mõjub piirkonnale positiivselt, kuna kaasnevad uused töökohad ja loob heakorrastatud territooriumi.
 
Planeeritud akende ja uste tehase kompleks muudab piirkonna miljööd, kuna mõjub mahulisena. Kuna tegemist on varasema tootmismaaga ja üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega alale, siis selline maht on asjakohane. Lisaks muutub piirkonna liikluskorraldus, kuna rajatakse uus tänavalõik otse riigimaanteele, mis aitab vähendada Kehra kesklinnast läbisõite. Uue tänavalõigu finantseerimine on kohaliku omavalitsuse ja arendaja kokkuleppel võrdsetes osades.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.03.2019 - 04.04.2019 Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=208675. Vastuväited ja arvamused esitada kirjalikult inga.vainu@anija.ee.

Vastu on võetud Lepa maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.01.2019 korraldusega nr 2-3/35 võeti vastu Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering. Kehra küla Lepa maaüksus asub Kehra linna servaalal Anija mnt ääres hajaasustuse ja tiheasustuse ülemineku piirkonnas. Lepa maaüksuse suurus on 3,1 ha, maa-ala piir on nähtav planeeringu joonistel. Planeeringuga on määratud ehitusõigus kuue ühepereelamu ja nende abihoonete ehitamiseks ning on lahendatud ala kasutamiseks vajalikud tingimused (heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs jmt). Lepa maaüksuse detailplaneeringuga on planeeritud kuus elamumaa ja kolm teemaa sihtotstarbega krunti. Planeeringu ellurakendamine mõjutab piirkonda positiivselt, kuna võimaldab nõuetekohase juurdepääsutee rajamist ka naaberkruntideni ning perspektiivis kergliiklustee lõigu rajamist maantee serva. Ehitised on planeeritud puit- või krohvviimistlusega traditisioonilised ühepereelamud. Üldplaneeringu kohaselt jääb ala elamumaa juhtotstarbega tiheasutsusala serva alale. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.02.2019 - 08.03.2019 Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt www https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Vastuväited ja arvamused esitada kirjalikult inga.vainu@anija.ee.

Vastu on võetud Jõeoru maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1-3/96 võeti vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Lisaks on lahendatud ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste põhimõtted. Planeeringu ellurakendamine mõjub piirkonda elavdavalt, loob võimaluse tee parendamisele ja heakorrastatud ala loomisele ning annab võimaluse elanike arvu kasvamisele Anija valda. Kõrveküla tee (metsatee nr 1400753) parendamine ja kasutamine toimub vastavalt tee maaomaniku ja huvitatud isiku vahelisele kokkuleppele. Kõrveküla tee jätkub ka naaberkinnistutele ning on planeeritud perspektiivis avalikult kasutatavaks kohalikuks teeks peale selle välja ehitamist nõuetele vastavalt. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit lähtuvalt kõrghaljastusest ja reljeefist 20 meetrini Soodla jõest. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Keskkonnaregistri andmetel ei ole planeeringuala vahetus lähialas kaitstavaid loodusobjekte ega ka Natura 2000 võrgustiku ala. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Anija valla üldplaneeringu ja LKS alusel on maaüksusel Soodla jõe ehituskeeluvöönd, millele tehakse käesoleva planeeringuga ettepanek vähendamiseks. Ehituskeeluvööndi vähendamise asjaolud ja põhjendused on käsitletud seletuskirjas. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanita. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.03.2019 - 09.04.2019 Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt www https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Vastuväited ja arvamused esitada kirjalikult inga.vainu@anija.ee.

Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering on vastu võetud

Anija Vallavalitsuse 30.10.2018 korraldusega nr 2-3/600 võeti vastu Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Anija valla Kehra linna Aia tn 12 kinnistu asub kortermajade ja ühepereelamute vahelisel alal Kehra linna idaosas. Asendiskeem on detailplaneeringu juures. Planeeringuala suurus 8500 m2. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks kolmeks elamumaakrundiks ja ehitusõiguse määramiseks kolme kortermaja rajamiseks. Tehnovõrgud on lahendatud ühisvõrkude baasil. Juurdepääsud kolmele krundile on lahendatud Aia tänavalt. Kruntide ette Aia tn serva on ettenähtud jalgtee. Parkimine ja jäätmete kogumine on lahendatud omal krundil. Planeeringu elluviimine mõjutab piirkonda positiivselt, kuna aitab luua heakorrastatud ja kaasaegse linnaruumi. Planeeringu elluviimisega kasvab nii elanike arv, liikluskoormus kui ka sotsiaalsete teenuste vajadus. Kehra linnas on olemas piisavalt ruumi koolides ja lasteaedades, et vastu võtta uusi lapsi. Lähiümbruse tänavad on piisavad, et tagada suurem liikluskoormus. Senine Aia tänava servades parkimine tuleb lahendada oma kruntidel või rajada ühised parkimisalad, et tagada turvalisem linnaruum. Mahulised muudatused toimuvad vaid Aia tn 12 krundil seoses uue hoonestuse tekkimisega. Detailplaneering on esitatud arvamuse küsimiseks kõikidele naabritele ja on kooskõlastatud vajalike asutuste ja tehnovõrkude valdajatega. Detailplaneering vastab lähteülesandele ja teistele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.12- 21.12.2018. Planeeringuga saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud . Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud esitada Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile: inga.vainu@anija.ee. 

Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering on vastu võetud

Anija Vallavolikogu 15.03.2018 otsusega nr 47 võeti vastu Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ja Soodla tee vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja määratud ehitusõigus kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks on planeeritud Soodla jõe äärde rajada 2 uut hoonet, milledest üks on mõeldud puhke- ja majutushooneks ning teine saunaks. Tegemist on turismialase ettevõtluse soodustamisega. Anija valla arengukavas ettevõtluse arendamise üheks tegevuseks on tingimuste loomine turismialase ettevõtluse tekkimiseks. Planeeringualal on juba olemasolevaid hooneid ning juurdepääs avalikult teelt. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit õuemaast osaliselt väljaspoole jääva hoone ja tuletõrjeveemahutite ulatuses 10 meetrini Soodla jõest. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisi kahjulikke tagajärgi. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04.2018 – 13.05.2018. Planeeringu lahenduse ja lähteseisukohtadega saate tutvuda valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kirjalikult valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile inga.vainu@ånija.ee.