« Tagasi

Võeti vastu Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 ja Anija mnt 17 maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 2-3/121 võeti vastu Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 ja Anija mnt 17 maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 (katastritunnus 29001:001:0009) ja Anija mnt 17 (katastritunnus 14001:001:1112) kinnistud asuvad Kehra linna põhja osas. Piirkond on segafunktisooniga, kus asuvad kortermajad, ühiskondlikud hooned, põllu- ja metsamaad ning tootmismaad. Asendiskeem on detailplaneeringu juures. Planeeringuala suurus ligikaudu 9 hektarit. Planeeringus on kavandatud tootmistegevuse laiendamiseks vajalik ehitusõigus ja sellega kaasnevad rajatised. Kavandatud on uus mahasõit Anija maanteelt ja suuremad parkimisalad sissepääsude juurde. Planeeringus on käsitletud tootmisega kaasnevat keskkonnamõju, mis planeeringust kinnipidamisel ei ületa piirväärtusi. Lahendatud on lähiala võimalikud kergliiklustee koridorid arvestades ühendust Kehra küla perspektiivse kergliiklusteega. Anija valla arengukava kohaselt on ettevõtluskeskkonna arendamise üheks meetmeteks Andevei piirkonna väljaehitamine ettevõtlusepiirkonnaks. Planeeringu elluviimine mõjutab kogu Andevei piirkonda plaanipäraselt ja positiivselt, toob juurde uusi töökohti ja tõstab piirkonna ettevõtlust. Planeeringu elluviimisega kasvab lähiümbruse riigimaanteede liikluskoormus. Lähiümbruse teed on piisavad, et tagada veoautode liiklus. Veotransport jääb linna äärealale ja ei läbi elamupiirkondi. Hoonestuse mahulised muudatused toimuvad peamiselt Anija mnt 17 poolses osas seoses uue hoonestuse tekkimisega. Tootmishoonete ja elamupiirkonna vahele on kavandatud kõrghaljastusega puhverala. Detailplaneering on esitatud arvamuse küsimiseks kõikidele naabritele ja on kooskõlastatud vajalike asutuste ja tehnovõrkude valdajatega. Detailplaneering vastab algatamise tingimustele ja teistele õigusaktidele.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 01.05.2020 – 16.05.2020 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn (etteteatamisega) ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud . Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.