« Tagasi

Vastu on võetud Jõeoru maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1-3/96 võeti vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Lisaks on lahendatud ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste põhimõtted. Planeeringu ellurakendamine mõjub piirkonda elavdavalt, loob võimaluse tee parendamisele ja heakorrastatud ala loomisele ning annab võimaluse elanike arvu kasvamisele Anija valda. Kõrveküla tee (metsatee nr 1400753) parendamine ja kasutamine toimub vastavalt tee maaomaniku ja huvitatud isiku vahelisele kokkuleppele. Kõrveküla tee jätkub ka naaberkinnistutele ning on planeeritud perspektiivis avalikult kasutatavaks kohalikuks teeks peale selle välja ehitamist nõuetele vastavalt. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit lähtuvalt kõrghaljastusest ja reljeefist 20 meetrini Soodla jõest. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Keskkonnaregistri andmetel ei ole planeeringuala vahetus lähialas kaitstavaid loodusobjekte ega ka Natura 2000 võrgustiku ala. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Anija valla üldplaneeringu ja LKS alusel on maaüksusel Soodla jõe ehituskeeluvöönd, millele tehakse käesoleva planeeringuga ettepanek vähendamiseks. Ehituskeeluvööndi vähendamise asjaolud ja põhjendused on käsitletud seletuskirjas. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanita. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.02.2019 - 08.03.2019 Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt www https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Vastuväited ja arvamused esitada kirjalikult inga.vainu@anija.ee.