« Tagasi

Vahatu väikekoha ruumikuju muutmine

Anija Vallavalitsuse 11.12.2012 korraldusega nr 646 „Väikekoha määramine ja katastriüksuste lähiaadresside muutmine" määrati Arava külas Vahatu väikekoha piir. Vahatu väikekoha piiridest jäi ekslikult välja endise Aiandusühistu Arava kruntidest nr 16 ja 17 moodustatud Jüripere katastriüksus, katastritunnusega 14002:005:0010. Kuna ainus juurdepääs Jüripere katastriüksusele on Vahatu väikekoha territooriumil paikneva tee kaudu on otstarbekas muuta Vahatu väikekoha ringpiiri ning määrata Jüripere katastriüksuse aadress Vahatu väikekoha järgi.

Anija Vallavalitsuse korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Arava külas paikneva Vahatu väikekoha ringpiiri ja määratakse Vahatu väikekoha uus ringpiir vastavalt korralduse eelnõu juurde kuuluvale asendiplaanile.

Vahatu väikekoha ruumikuju muutmise eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).