« Tagasi

Teade SW ENERGIA OÜ õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Anija Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel.

 

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse SW ENERGIA OÜ (registrikood: 10552918; aadress: Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86602) 14.02.2019 esitatud õhusaasteloa taotluse.

 

SW ENERGIA OÜ katlamaja asub Harju maakonnas Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 kinnistul (katastritunnus: 14001:001:0804). Ettevõtte põhitegevuseks on auru- ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). SW ENERGIA OÜ vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 3 lg 1 järgi, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem.

 

Katlamajas on kaks tahkekütusega töötavat põletusseadet nimisoojusvõimsusega 4,706 MWth ning 0,950 MWth. Lisaks tahkekütusega töötavatele põletusseadmetele, on katlamajas ka üks põlevkiviõliga töötav reservkatel, mille nimisoojusvõimsus on 6,467 MWth. Tahkekütusel töötavad põletusseadmed töötavad kumbki umbes 6 000 tundi aastas. Tavarežiimis töötavad tahkekütusel põletusseadmed üheaegselt talvisel perioodil umbes 3-4 kuu jooksul. Sellisel juhul töötavad mõlemad põletusseadmed maksimaalselt 70% koormusega. Muul ajal töötab üks tahkekütusel põletusseade. Põlevkiviõli reservkatelt kasutatakse tahkekütuse põletusseadmete remondi- ja hooldustööde ajal.

 

Katlamaja heiteallikateks on tahkekütusega töötavate põletusseadmete ühise suitsugaaside pesuriga korsten, avariikorsten ning põlevkiviõliga töötava põletusseadme korsten. Käitises kasutatakse aastas maksimaalselt 11 204 tonni hakkepuitu, 10 115 tonni turvast ning 1 753 tonni põlevkiviõli.

 

Katlamaja territoorium on ümbritsetud tootmis-, äri- ja maatulundusmaaga. Lähim elamu asub käitise heiteallikatest umbes 100 meetri kaugusel (Keskuse tn 5, Kehra linn; katastritunnus: 29001:005:0450). Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim idasuunas, umbes 470 meetri kaugusel, asuv Jägala jõe kaitsealuse liigi (võldas) leiukoht (keskkonnaregistrikood KLO9102640).

 

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.