« Tagasi

Sundvalduse seadmine Kehra linnas asuvale 13 kinnisasjale tänavavalgustuse toimimiseks

Anija vald on kavandanud Harju maakonnas Anija vallas Kehra linnas tänavavalgustuse renoveerimist. Tehnovõrgu- või rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks on vajalik seada sundvaldus kinnisasjadele, kuhu on planeeritud tänavavalgustus vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt koostatud projektile "Anija valla tänavavalgustuse renoveerimise põhiprojekti koostamine" töö nr 2031 (P19019).

Tänavavalgustuse renoveerimine on kavandatud sealhulgas Kehra linnas asuvatele Kooli tn 2, Kooli tn 2a, Kooli tn 6, Kooli tn 10, Kooli tn 10a, Kooli tn 14, Kose mnt 7, F. R. Kreutzwaldi tn 9, Tisleri tn 1a, Tisleri tn 9, Tisleri tn 11, Mulla tn 2 ja Kose mnt 4 kinnisasjadele tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.

Kehra linnas tänavavalgustuse renoveerimise käigus asendatakse õhukaablid ja mittekorras postid ning paigaldatakse energiasäästlikud ledvalgustid.

Töökindlama tänavavalgustusega paraneb kohalike elanike elukeskkond ja suureneb turvalisus.

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lg 3 kohaselt on sundvalduse seadjal kohustus teavitada kinnisasja omanikku sundvalduse seadmise menetlusest. Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtus Anija Vallavalitsus haldusmenetluse seadusest (HMS § 31 lg 1 p 1), mille järgi loetakse dokument kättetoimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes. Anija vallvalitsus avaldab teate sundvalduse seadmise menetlusest ajalehes Sõnumitoojas ja valla veebilehel. Teates palutakse kinnisasjade omanikel esitada oma arvamus sundvalduse seadmise menetluse kohta 15. maiks 2020.