« Tagasi

Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Anija Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 154 kehtestati Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering. Anija Vallavolikogu võttis 21.01.2019 otsusega nr 96 „Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine" vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu. Anija Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja esitas selle heaks kiitmiseks Rahandusministeeriumile ja taotluse Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Anija valla Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering kiideti heaks Rahandusministeeriumi poolt 22.10.2019 kirjaga nr 14-11/4135-4. Detailplaneeringuga sai tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning Soodla jõe ehituskeelu vööndi vähendamiseks. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jagamist ei plaanitud. Detailplaneering sisaldab Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamist kõrgema reljeefi osas 25-39 meetrini. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja see jõustub detailplaneeringu kehtestamisega. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on väikesed, kuna tegevus järgib piirkonnas traditsiooniliselt väljakujunenud hajaasustusküla paigutusmustrit ning asustusstruktuuri, samuti olemasolevaid teede koridore. Planeering on kätte saadav Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt alljärgnevalt lingilt

http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=229309