« Tagasi

Liikluspinna ruumikuju ja kohanime määramine - Kalda põik, Aegviidu

Ruumiandmete seaduse kohaselt määratakse tiheasustusalal ja detailplaneeringu kohustusega alal hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid liikluspinna nime järgi. Anija Vallavalitsus tegi kindlaks, et Aegviidu alevis Kalda tänavaga ristuvale tänavale on kohanimi määramata ning tegi ettepanek määrata Anija vallas Aegviidu alevis paiknevale liikluspinnale kohanimeks Kalda põik ja kinnitada ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa nr 1).

Anija Vallavalitsus avalikustab eelteate alates 25.07.2019.a Anija valla kodulehel. Muudetava aadressiobjekti omanikul on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on aadressi muutmisega nõus.