« Tagasi

Liikluspinna Piiri tänav kehtetuks tunnistamine ja liikluspinna Aiandi tänav ruumikuju muutmine

Kehra Linnavalitsuse 03.11.1995 korraldusega nr 91 „Uute tänavate nimetamisest" nimetati Kehra linna ja Lehtmetsa küla piiril kulgev tänav Piiri tänavaks. Piiri tänavat senini ehitatud ei ole. Anija Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 2-3/314 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste detailplaneering, milles on planeeritud rajada uus juurdepääsutee Aiandi tänava pikendusena riigimaanteeni 12 Kose-Jägala tee. Planeeritav Aiandi tänava pikendus kattub suures osas eelnevalt Kehra Linnavalitsuse poolt moodustatud Piiri tänavaga. Sellest tulenevalt puudub vajadus Piiri tänavat välja ehitada ja õige on liikluspind Piiri tänav kehtetuks tunnistada. Lähtudes eelpoolnimetatud detailplaneeringust on koostatud liikluspinna Aiandi tänav uus ruumikuju vastavalt asendiplaanile.

Eeltoodust lähtudes algatas Anija Vallavalitsus 31.10.2019 liikluspinna Aiandi tänava ruumikuju muutmise. Korralduse eelnõu järgi otsustatakse tunnistada kehtetuks Kehra linnas asuv liikluspind Piiri tänav ja muuta Aiandi tänava ruumikuju ja määrata Anija vallas Kehra linnas paikneva liikluspinna Aiandi tänav uus ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa nr 1). Eelnõu saadetakse tutvumiseks Riigimetsa Majandamise Keskusele ja teistele puudutatud isikutele, kel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus.