Liikluspinna kehtestamine ja katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Mööbli tee)

Anija Vallavalitsus on ettevalmistanud 12.01.2021 korralduse eelnõu, millega kavandatakse kehtestada Ülejõe külas paiknev Mööbli tee (tee nr 1400073) liikluspinnaks ja algatada sellega seoses Mööbli teega piirnevate katastriüksuste koha-aadresside muutmise. Mööbli tee paikneb aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb adresseerida liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs katastriüksusele. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Eelnõu järgi on muudetakse Anija vallas Ülejõe külas asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine lähiaadress

Uus lähiaadress

1

9270702

14001:002:0112

Valsiniidu

Mööbli tee 4

2

3671802

14001:002:0058

Aavoja alajaam

Mööbli tee 4a

3

korteriomand

14001:002:0193

Mööblimaja

Mööbli tee 6

4

korteriomand

14001:002:0204

Garaaži

Mööbli tee 8

5

16985350

14101:001:0258

Metsaniidu

Mööbli tee 12

6

10014902

14001:002:0367

Vabriku

Mööbli tee 14

7

5543602

14001:002:0579

Vahevälja

Mööbli tee 18

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.