Liikluspinna kehtestamine ja katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Leesika tänav)

Anija Vallavalitsus on ettevalmistanud 12.01.2021 korralduse eelnõu, millega kavandatakse määrata katastriüksusele Kosenõmme tänav lõik 1 (tee nr 1123091) uus kohanimi ja kehtestada see liikluspinnaks, mille järgi adresseeritakse tänavaga piirnevad maaüksused ja hooned. Kosenõmme tänav koosneb praegu kahest lahustükist, mis ei ole järjest läbitav. Selline liikluspinna kuju ei taga üheselt arusaadavat adresseerimist ja hoonete leitavust.

Koos liikluspinna kehtestamisega algatab Anija Vallavalitsus ka Leesika tänavaga piirnevate katastriüksuste aadresside koha-aadresside muutmise. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Eelnõu järgi on muudetakse Anija vallas Aegviidu alevis asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine lähiaadress

Uus lähiaadress

1

13218502

11201:002:0141

Kosenõmme tänava lõik 1

Leesika tänav

2

5338202

11201:002:0035

Kosenõmme tn 14

Leesika tn 1

3

korteriomand

11201:002:0052

Kosenõmme tn 16

Leesika tn 3

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.