« Tagasi

Kehtestati Tselluloosi 2 ja Anija mnt 17 detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-3/200 kehtestati Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 ja Anija mnt 17 maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Planeeringuga kavandati tootmistegevuse laiendamiseks vajalik ehitusõigus ja sellega kaasnevad rajatised. Kavandati uus mahasõit Anija maanteelt ja suuremad parkimisalad sissepääsude juurde. Planeeringuga käsitleti tootmisega kaasnevat keskkonnamõju, mis planeeringust kinnipidamisel ei ületa piirväärtusi. Lahendati lähiala võimalikud kergliiklustee koridorid arvestades ühendust Kehra küla perspektiivse kergliiklusteega. Majanduslikult mõjub tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu ellurakendamisel tekivad uued töökohad ja elavneb piirkonna asustus. Planeering kättesaadav http://anija.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.