« Tagasi

Kehtestati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavolikogu 12.09.2019 otsusega nr 139 kehtestati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja määratud ehitusõigus kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks on planeeritud Soodla jõe äärde rajada 2 uut hoonet, milledest üks on mõeldud puhke- ja majutushooneks ning teine saunaks. Detailplaneeringu ellurakendamine mõjub piirkonna majandusele positiivselt, kuna soodustab väikeettevõtlust. Detailplaneering sisaldab Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamist abihoonete ja tuletõrjeveevõturajatiste osas. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Otsusega ja planeeringu lahendusega saab tutvuda valla veebilehel http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=224095 ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra.