Kehtestati Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.09.2020 korraldusega nr 2-3/365 kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga planeeriti kinnistu jagamine viieks elamumaakrundiks, määrati ehitusõigus kolme kortermaja ja kahe ühepereelamu rajamiseks ning lahendati neid teenindavate abihoonete ja tehnovõrkude rajamise põhimõtted. Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad mõjud on piirkonda arendavad, kuna võimaldavad luua mugavama liikluse Aia tänaval jalakäijatele ja luua kvaliteetseid elukohti ning heakorrastatud ja kaasajastatud linnaruumi. Planeering on kättesaadav http://anija.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.