« Tagasi

Kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.04.2019 korraldusega nr 2-3/190 kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering. Lepa maaüksuse detailplaneeringuga on planeeritud seitse elamumaakrunti suurustega 2835 – 4988 m2 ja kolm transpordimaa krunti ning on määratud ehitusõigus seitsme väikeelamu ja neid teenindavate abihoonete ja tehnovõrkude rajamiseks. Joogivee varustuseks on ettenähtud ühine puurkaev naaberkrundil ja reoveekanalisatsioon on planeeritud igale krundile lokaalsena. Juurdepääsuks on lahendatud ühine tee, mille kohalik omavalitsus võtab üle kohalikuks teeks peale selle valmimist. Juurdepääsuteed saavad kasutada ka tagapool olevad maaüksused, mis aitab positiivselt kaasa piirkonna arengule. Planeeringu koostas Kose Maakorralduse Osaühing (registrikood 10037895). Korraldus ja planeering on kättesaadav Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt Anija valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?o=243&o2=243&itm=213618. Vajadusel info inga.vainu@anija.ee.