« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Kalda põik)

Anija Vallavalitsus on ettevalmistanud 12.01.2021 korralduse eelnõu, millega kavandatakse Aegviidu alevis Kalda põik tänavaga piirnevate katastriüksuste koha-aadresside muutmise. Kalda põik paikneb aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb adresseerida liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs katastriüksusele. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Aegviidu alevis asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine lähiaadress

Uus lähiaadress

1.

2428202

11201:001:0190

Kalda tn 5

Kalda põik 1

2.

13804902

11201:001:0026

Kalda tn 5a

Kalda põik 3

3.

13708502

11201:001:0025

Kalda tn 5b

Kalda põik 4

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.