Katastriüksuse koha-aadresside muutmine (Aegviidu alev, Urbukse põik)

Anija Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 2-3/ 12 „Liikluspinna ruumikuju muutmine", muudeti Urbukse tänava ruumikuju ning lähtuvalt sellest tuleb määrata endise Urbukse tänava idapoolsele harule uus kohanimi. Anija Vallavalitsus teeb ettepaneku määrata sellele liikluspinnale kohanimeks Urbukse põik. Koos liikluspinna kehtestamisega algatab Anija Vallavalitsus ka Urbukse põik tänavaga piirnevate katastriüksuste aadresside koha-aadresside muutmise. Urbukse põik paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb adresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Anija vallas Aegviidu alevis asuvate katastriüksuste koha-aadressi on kavas muuta järgmiselt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

13767102

11201:004:0055

Urbukse tänav L2

Urbukse põik, Aegviidu alev

2.

2199502

11201:004:0150

Urbukse tn 7

Urbukse põik 1, Aegviidu alev

3.

4330202

11201:004:0450

Urbukse tn 10

Urbukse põik 2, Aegviidu alev

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Kaasiku teega piirnevatele kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).