Anija Vallavalitsuse 11.08.2020 korraldusega nr 2-3/291 võeti vastu Anija valla Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

 Planeeritav ala asub kortermajade ja ühepereelamute vahelisel alal infrastruktuuriga kaetud piirkonnas. Ala on kasutusel rohumaana. Planeeringuala moodustab lisaks Aia tn 2 maaüksusele piiriäärsed tänavad – Aia tänav, Sõpruse väljaku tänav ja Laste tänav. Planeeringuala suurus ligikaudu 8300 m2. Käesoleva planeeringuga on kavandatud kaks ühepereelamut ja kolm kuni kolme korteriga elamut. Maksimaalne hoonete kõrgus on 9 m, mis on analoogne ümbritsevate Kooli tn ühepereelamute kõrgusega. Aia tänavaga paralleelsed kaks hoonet on lubatud kolmekorruselistena, kuna Aia tänaval paiknevad korrusmajad. Kõikidel kruntidel on piisavalt haljasala, et oleks võimalik säilitada privaatsust naaberhoonetest. Planeeringu elluviimisega kasvab nii elanike arv, liikluskoormus kui ka sotsiaalsete teenuste vajadus. Kehra linnas on olemas piisavalt ruumi koolides ja lasteaedades, et vastu võtta uusi lapsi. Lähiümbruse tänavad on piisavad, et tagada suurem liikluskoormus. Planeeringus on lahendatud Aia tänava äärde kahe meetri laiune jalgtee põhimõtteline koridor, mis on vajalik piirkonna jalakäijatele. Mahulised muudatused toimuvad vaid Aia tn 2 krundil seoses uue hoonestuse tekkimisega. Detailplaneering on esitatud arvamuse küsimiseks kõikidele naabritele ja on kooskõlastatud vajalike asutuste ja tehnovõrkude valdajatega. Detailplaneering vastab lähteülesandele ja teistele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.08.2020 – 02.09.2020. Planeeringuga saab tutvuda Anija valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ja Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud esitada Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile: inga.vainu@anija.ee.