Soesauna maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Anija vald korraldab Vetla küla Soesauna maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 22.02-25.03.2020. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud ning paberkandjal Anija vallamajas aadressil F.R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond tööpäeviti tööaja jooksul.

Planeeritav ala asub Anija vallas Vetla külas Perila-Jäneda maantee ääres Soesauna turismitalu maadel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Planeeringuala nähtav joonistel. Planeeringuga on kavandatud Soesauna maaüksuse sihtotstarbe muutmine 25% elamumaaks ja 75% ärimaaks. Kruntideks jagamist pole planeeritud. Planeeringuga on maaalale ette nähtud kuni kolm põhihoonet (elamu, pansionaat, konverentsihoone) ja kuni 17 abihoonet (saunad, kämpingud, tallid koduloomadele jmt). Krundi teenindamiseks on planeeritud uus mahasõit riigimaanteelt (11125 Perila–Jäneda tee) ja olemasoleva ristmiku ümberehitamine nõuetele vastavaks. Tegevuse elluviimine mõjutab Kõrvemaa piirkonna turismiteenuse ja puhkemajanduse kvaliteeti tuginedes piirkonna loodusressursile. Tegevus aitab luua eeldused turismi valdkonna tootearenduseks, mis on vajalik potentsiaalsete külastajate reisimotivatsiooni tekkeks.

Vastavalt PlanS § 87 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele või e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee