« Tagasi

Algatati Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 16.10.2019 korraldusega nr 2-3/516 algatati Anija valla Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnisvaraturu nõudlusele vastava ja Kehra linna olemasoleva avaliku ruumiga sobituvate elamukruntide, haljastuse jm planeerimine ning planeeritavatele kruntidele kavandatavate elamute (nt ridaelamu, kahe korteriga elamu, üksikelamu) ehitusprojektide koostamise tingimuste ja muude tingimuste määramine sh kergliiklustee ja sellega külgneva kõrghaljastuse planeerimine Aia tn 2 maaüksusel (katastriüksus 14001:001:1116).

Anija valla Kehra linna Aia tn 2 kinnistu asub kortermajade ja ühepereelamute vahelisel alal infrastruktuuriga kaetud piirkonnas. Varem on ala kasutusel olnud ühepereelamute ja nende aiamaadena. Tänaseks on hooned ja aiad lammutatud ning ala hooldatakse rohumaana. Planeeringuala moodustab lisaks Aia tn 2 maaüksusele piiriäärsed tänavad –Aia tänav, Sõpruse väljaku tänav ja Laste tänav, kus tuleb arvestada nõuetekohase liikluskorraldusega. Planeeringuala suurus ligikaudu 8300 m2.

Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=226863. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.