« Tagasi

Algatati detailplaneering Kehra linnas Mulla tn 6 maaüksusel

Anija Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 2-3/106 algatati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse detailplaneering. Tegemist on Anija valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega elamu maa-alaga. Planeeringuga lahendatakse ligikaudu 15 elamukrunti, üldkasutatav maa ja nende teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja juurdepääsud, samuti muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Kehra linna Mulla tn 6 kinnistu asub Kehra linna Põrgupõhja asumi äärealal. Ala on seisnud kõrghaljastusega loodusliku alana, sihtotstarve üldkasutatav maa. Planeeringuala piir näidatud asendiskeemil. Planeeritava ala suurus ligikaudu 3,5 ha.

Kehra linnas on vajadus tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega varustatud kvaliteetsete elamukruntide järele, kuhu saaks rajada elamuid ja seeläbi aidata kaasa elanikearvu kasvule. Anija valla arengukava aastateks 2020-2027 (Anija vallavolikogu 19.11.2020 määrus nr 84) kohaselt on valla üheks tegevuseks elamuarenduse planeerimine uute elamukruntide moodustamise teel KOV-i poolt.

Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-ala tiheasusutusega alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailsema lahenduse planeerimiseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=264797 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.