« Tagasi

Algatati Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldusega nr 2-3/389 algatati Anija valla Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on planeerida üheksa elamukrunti, lahendada juurdepääsuteed ning teenindavad rajatised Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksusele (katastriüksus 11201:002:0182). Aegviidu alevi Kõrtsi kinnistu asub Aegviidu alevi lõunapoolses osas ning jääb elamupiirkonna servaalale. Piirneb lõuna poolsest küljest elamutega ja põhjapoolsest küljest metsaaladega. Kinnistule on juurdepääs kolmelt tänavalt Turu, Toominga ja Soo tänavatelt. Kõrtsi kinnistu jagamiseks elamukruntideks on vaja lahendada elamuid teenindavad tehnovõrgud, juurdepääsuteed ning muud kaasnevad vajadused, et luua tasakaalustatud ja kvaliteetse ehitatud keskkonna kujunemine, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Planeeringuga lahendada kohalike jalakäijate juurepääsud Rehessaare rabale. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,3 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-ala tiheasusutusega alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=251825 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.