Algatati Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistu detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 07.04.2020 korraldusega nr 2-3/121 algatati Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 maaüksuse detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on rajada üksikelamu ja abihoone Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistule (katastritunnus 11201:001:0062). Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistu asub Aegviidu alevi ühepereelamute äärealal. Varem on ala kasutusel olnud metsamaana. Krunt piirneb ida küljest metsaga, põhja küljest elamukruntidega, lõunaküljest raudteega, lääne küljest Jõe tänava ja elamukruntidega. Jõe tänava äärsed hooned on valdavas osas uushoonestus ja rajatud viimase 15 aasta jooksul. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.