« Tagasi

Teade Multimek Baltic OÜ õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Teade Multimek Baltic OÜ õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Multimek Baltic OÜ (registrikood 12307666, aadress Tselluloosi tn 2, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond, 74305) esitatud õhusaasteloa taotluse. MultimekBaltic OÜ taotleb tähtajatut õhusaasteluba käitisele aadressil Tselluloosi tn 2, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond (katastritunnus 29001:001:0009). Ettevõte taotleb õhusaasteluba kahele tegevusele: põhitegevusena metallitöötlus ja metallpindade katmine ning kõrvaltegevusena auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Multimek Baltic OÜ vajab tegevuseks õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1" järgi, mis sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel territooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab nimetatud määruse lisas toodud saasteainete heidete künniskoguseid. Ettevõtte tootmisterritooriumil asub 2 paikset saasteallikat, milleks on värvimis-ja kuivatuskambri ventilatsiooni väljalase ning katlamaja korsten. Ettevõtte tootmisterritoorium kvalifitseerub 100% tootmismaaks. Lähimad elumajad paiknevad ettevõtte tootmisterritooriumist orienteeruvalt 100 meetri kaugusel ida suunas ning 250 meetri kaugusel lõuna suunas. Ettevõtte tootmisterritooriumiga piirnevate kinnistute sihtotstarve on tootmismaa, sihtotstarbelise kasutuseta maa, maatulundusmaa ning ühiskondlike ehitiste maa. Tootmisterritooriumist 700 meetri kaugusel kirdes asub kaitsealune Matsi dendraarium. Natura 2000 linnu-ja loodusalasid ettevõtte lähiümbruses ei paikne.