« Tagasi

Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Anija Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 311 algatati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ääres. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha. Detailplaneeringu eskiislahenduses on tehtud ettepanek ühe kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja ehitusõiguse määramiseks väiksematele majutusteenust pakkuvatele hoonetele. Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 23.11.2017 – 26.12.2017. Eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega saate tutvuda valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused esitada kirjalikult valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile inga.vainu@ånija.ee.