« Tagasi

Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering on vastu võetud

Anija Vallavolikogu 15.03.2018 otsusega nr 47 võeti vastu Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ja Soodla tee vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja määratud ehitusõigus kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks on planeeritud Soodla jõe äärde rajada 2 uut hoonet, milledest üks on mõeldud puhke- ja majutushooneks ning teine saunaks. Tegemist on turismialase ettevõtluse soodustamisega. Anija valla arengukavas ettevõtluse arendamise üheks tegevuseks on tingimuste loomine turismialase ettevõtluse tekkimiseks. Planeeringualal on juba olemasolevaid hooneid ning juurdepääs avalikult teelt. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit õuemaast osaliselt väljaspoole jääva hoone ja tuletõrjeveemahutite ulatuses 10 meetrini Soodla jõest. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisi kahjulikke tagajärgi. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04.2018 – 13.05.2018. Planeeringu lahenduse ja lähteseisukohtadega saate tutvuda valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kirjalikult valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile inga.vainu@ånija.ee.