« Tagasi

Anija Vallavolikogu 18.01.2018 otsusega nr 27 võeti vastu Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneering

Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu lahenduses on tehtud ettepanek ehitusõiguse määramiseks kaheksa väikeelamu ja nende abihoonete ehitamiseks, maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Rajatakse ühine puurkaev ja ühine juurdepääsutee servituudina. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega. Planeeringu menetlusse on kaasatud kõik piirinaabrid. Detailplaneering vastab õigusaktidele. Planeeritav ala asub Anija vallas Kuusemäe külas Kuusemäe tee ääres Kuusemäe põik 1, 1a, 2, 2a, 3,3a, 4 ja 4a maaüksustel. Planeeringuala piir nähtav joonistel. Planeeringuala suurus ca 10 ha.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 09.02.2018 - 12.03.2018 Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, mis esitada kirjalikult e-postile inga.vainu@anija.ee.