« Tagasi

Aegviidu alevi Uueveski tn 4 detailplaneering võeti vastu

Anija Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldusega nr 2-3/11 võeti vastu Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu detailplaneering. Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu planeeringuala asub Aegviidu alevi Uueveski tänava ääres. Piirkond on valdavalt metsaaala, kuid kontaktvööndi kinnistud on osaliselt hoonestatud. Planeeritava kinnistu suurus on 4335 m2. Planeeringuga on lahendatud hoonestusala ühe puhkemaja ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on lahendatud tehnovõrgud hoonete teenindamiseks. Kuna tegemist on puhkepiirkonnaga, siis ühe puhkehoone rajamine olulisi muudatusi kaasa ei too. Juurdepääs on tagatud avalikult kasutatavalt Uueveski teelt , mida tuleb planeeringuala ümbruses laiendada, et tagada operatiivmasinate juurdepääs. Vastavalt Aegviidu valla üldplaneeringule (kehtestatud Aegviidu Vallavolikogu 16.09.2002 otsusega nr 20) on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve puhkemajutuse ja turismimaa. Tegemist on Aegviidu valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu detailplaneering algatati Aegviidu Vallavolikogu 20.09.2017 otsusega nr 27. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning koostamisse on kaasatud naaberkinnistute omanikud. Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja järgib valla ruumilise arengu eesmärke.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 23.03.2018 – 09.04.2018 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.