Anija valla üldplaneering on vastu võetud ja avalikustamisele suunatud

Anija vald korraldab Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku ajavahemikul 07.10.-05.11.2019. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/uldplaneering ning paberkandjal Anija vallamajas ja Aegviidu teeninduspunktis tööaja jooksul.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad avalikud arutelud

Kehra rahvamajas 3. detsembril 2019 kell 14.00.

Aegviidu lasteaias 3. detsembril 2019 kell 17.00.

Anija valla üldplaneeringu ala asub kogu Anija valla territooriumil. Planeeringuala piir nähtav Anija valla üldplaneeringu maakasutusjoonisel. Planeeringuala suurus on 532,91 km2.

Anija valla ruumiliseks vajaduseks on loodushoid, inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna loomine ning asustusstruktuuri jätkusuutlik edasiarendamine. Juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga olulisi muudatusi ei kavandata. Olemasolevad tiheasustusega alad tihenevad ja laienevad, mujal säilib hajaasustus.

Rahvastiku jätkuv vähenemine ja vananemine on ohustamas valla jätkusuutlikkust. Rahvastikuprognoosile tuginedes lähtutakse arengu kavandamisel hinnangust, et rahvaarvu vähenemine on minimaalne. Mitmekesisemate elukoha valikuvõimaluste pakkumine ja ettevõtluse arendamise soodustamine valla erinevates piirkondades kasvatab perspektiivis elanikkonda või vähemalt tagab selle senise taseme. Töökohtade loomise soodustamine, atraktiivse elukeskkonna kujundamine, elukoha osas valikuvõimaluste loomine ning sotsiaalteenuste mitmekülgne arendamine on olulisteks võtmeteguriteks elanike arvu säilitamisel ja noorte perede valda meelitamisel.

Tiheasustusega alal tagatakse kvaliteetse avaliku ruumi olemasolu (parkmetsad, puhkealad, terviserajad, mänguväljakud), erinevate teenuste hea kättesaadavus, sihtpunktide vaheline sidusus jalgratta- ja jalgteede kaudu, ettevõtlus ja tundlike alade vaheline ökoloogiline puhver.

Hajaasustusega alal võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist (põllu- ja metsamajanduslik tootmine, puhkemajandus, turism vm). Arvestatakse hajakülale omasest iseloomu ja piirkonna hoonestuslaadi (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemisest). Teenuste kättesaadavuse tagamiseks võimaldatakse paindlikke lahendusi.

Võrreldes varasema olukorraga on määramata minimaalne ehitusõigust omava krundi suurus hajaasustuses. Seni oli minimaalne ehitusõigust omava krundi suurus 2 hektarit hajaasusutses. Elamute ehitamise aluseks jääb eelkõige olemasolev asustusstruktuur, näiteks elamute vahekaugus on üldjuhul 100 m. Võrreldes varasema olukorraga väheneb detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering tuleb koostada kui muudetakse oluliselt olemasolevat olukorda piirkonnas. Lisaks on detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks planeerimisseaduses toodud juhtudel Kehra linn ja Aegviidu alev.

Tulenevalt maakorraldus- ja ehitus-planeerimisvajadustest teeb üldplaneering ettepaneku muuta Aegviidu alevi piiri nii, et alevi piir ühtib tiheasustusega ala piiriga.

Üldplaneeringusse on lisatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemused ning on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkidega. Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele aadressil F.R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond või elektrooniliselt e-posti aadressil anija@anija.ee .

 

Anija valla üldplaneeringu eelnõu on avalikustamisel

Anija vald korraldab Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 03.11-03.12.2018. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/uldplaneering ning paberkandjal Anija vallamajas ja Aegviidu teeninduspunktis tööaja jooksul.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub avalik arutelu Aegviidu lasteaias 19. detsembril 2018 algusega kell 17.00.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Anija ja Aegviidu valdade ühinemisel  moodustunud Anija valla territoorium, suurusega 532,91 km2.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. 

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga muudatusi ei kavandata. Asustust, sh ettevõtlust ja teenuseid, suunatakse eelkõige Kehra linna, Aegviidu alevisse ning Lehtmetsa ja Alavere külakeskustesse. Piirkondliku teeninduskeskusena kasvab ja tugevneb perspektiivis ka Anija külakeskus.

Mujal vallas säilib maaline piirkond, mis on valdavalt hajusa asustusmustriga. Maalises piirkonnas võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist (põllu- ja metsamajanduslik tootmine, puhkemajandus, turism vm).

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. KSH tulemusel selgus, et Anija valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Kaudseid positiivseid mõjusid võib täheldada planeeringulahenduse elluviimisel inimkeskkonnale. Piiriülest mõju Anija valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele aadressil F.R. Kretzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond või elektrooniliselt e-posti aadressil anija@anija.ee .

 

Anija valla territooriumi osa Aegviidu alevi üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Haldusreformi tulemusena moodustunud Anija vald algatas vallavolikogu 18.01.2018 otsusega nr 28 Anija valla territooriumi osa Aegviidu alevi üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH koostamise.

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe määramine.

Aegviidu alevi osas on koostatud üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (VTK). Planeerimisseadusele vastavalt on isikutelt ja asutustelt küsitud ettepanekuid. Laekunud ettepanekud, samuti hinnangud keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK asjakohasuse ja piisavuse kohta koos Anija valla vastusseisukohtadega on lisatud lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK dokumenti. Põhjendatud ettepanekuid on arvestatud ning nende alusel on dokumenti täiendatud ja täpsustatud.

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK dokumendi ning Aegviidu alevi tugiplaaniga saab tutvuda siin http://anija.kovtp.ee/uldplaneering

Aegviidu alevi osas viiakse läbi täiemahuline üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess kuni kooskõlastusringini, seostades väljatöötatav lahendus Anija valla üldplaneeringu lahendusega. Käesolevaga jätkatakse Anija valla üldplaneeringu koostamist koos Aegviidu liitunud osaga

Koostatav Anija valla üldplaneering

Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Anija vald korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) §82 üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 27.02.-27.03.2017. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/uldplaneering Koostatav Anija valla üldplaneering ning paberkandjal Anija vallamajas, Alavere rahvamajas ja Anija mõisas tööpäeviti tööaja jooksul.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad avalikud arutelud: Anija mõisas 5.aprillil, Alavere rahvamajas 6. aprillil ja Kehra rahvamajas 7. aprillil. Arutelud algavad kell 18.00.

 

Anija Vallavolikogu algatas valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise 21.08.2015 otsusega nr 155. Üldplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Anija valla territoorium.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine - ruumilise arengu põhimõtete kujundamine; planeeringuala kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramine; maakasutuse juhtotstarbe määramine; infrastruktuuriga seotud küsimuste lahendamiseks suuniste andmine jt valla arenguks oluliste ülesannete lahendamine.

Üldplaneeringuga juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Tihenevad ja laienevad olemasolevad tiheasustusega alad - Kehra linn ning Alavere ja Lehtmetsa külakeskused. Piirkondliku teeninduskeskusena kasvab ja tugevneb perspektiivis ka Anija küla. Mujal vallas säilib hajaasustus, kus arendus- ja ehitustegevus toimub hajaasustusele omaste põhimõtete alusel. Intensiivsemat ettevõtluse arengut nähakse eelkõige tiheasustusega aladel, kus lisaks tehnilise taristu ja logistiliste ühenduste olemasolule on töötajaskond kohapeal olemas. Soodustamaks töökohtade teket elukoha lähedal, toetab üldplaneering ka hajaasustuses asuvate ettevõtlusalade arengut ja intensiivsemat kasutusele võtmist, jättes samas võimaluse võtta kasutusest välja langenud tootmisterritooriumid kasutusele mõnel muul sobival otstarbel (nt elamualana).

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise tulemusel selgus, et Anija valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Kaudseid positiivseid mõjusid võib täheldada planeeringulahenduse elluviimisel inimkeskkonnale. Piiriülest mõju Anija valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel. Arvamused esitada avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele aadressil F.R.Kretzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond või elektrooniliselt e-posti aadressil anija@anija.ee .

 

Kehtiv Aegviidu valla üldplaneering

Aegviidu Vallavolikogu kehtestas 20.09.2002. a oma otsusega nr 26 Aegviidu valla üldplaneeringu.