Võeti vastu Aegviidu alevi Laoplatsi detailplaneering päikesepargi rajamiseks

Anija Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldusega nr 2-3/158 võeti vastu Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering. Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi kinnistu asub Aegviidu alevi läänepoolses osas hoonestusest vabal maaalal. Kinnistule on juurdepääs Mäe tänavalt põhja ja lõunaküljelt. Maaüksus piirneb põhjast väikeelamutega, lõunast raudteega, idast ja läänest looduslike haljasaladega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha ja piir on nähtav planeeringu joonistel. Detailplaneeringuga on lahendatud põhimõtted kuni 1,5 MW võimsusega päikeseelektrijaama rajamiseks. Päikesepargi eraldamiseks elamupiirkonnast on planeeritud kõrghaljastusega puhverala. Samuti on lahendatud vajalikud juurdepääsud ja tehnovõrgud. Planeeringu elluviimisega muudetakse olemasolev looduslik ala valdavas osas päikesepaneelidega kaetud alaks ja osaliselt kõrghaljastusega rohealaks. Päikesepaneelide alune ala ümbritsetakse võrkaiaga. Planeeringuga on kavandatud rajada päikeseenergia tootmispark 2,4 ha suurusele alale. Hooneid ei ole ette nähtud. Maa sihtotstarve on tootmismaa ja seda ei muudeta. Detailplaneering järgib üldplaneeringu põhilahendust. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ja on esitatud arvamuse avaldamiseks kõigile naabritele. Planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.04-06.05.2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=268119 . Lisainfo Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Võeti vastu Aegviidu alevi Jõe tn 19 detailplaneering elamu rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 16.03.2021 korraldusega nr 2-3/135 võeti vastu Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 maaüksuse detailplaneering.

Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistu (katastritunnus 11201:001:0062) asub Aegviidu alevi ühepereelamute äärealal. Krunt piirneb ida küljest metsaga, põhja küljest elamukruntidega, lõunaküljest raudteega, lääne küljest Jõe tänava ja elamukruntidega. Planeeringuala piir on nähtav planeeringu joonistel ja planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringuga on lahendatud uue elamu ja abihoonete hoonestusala ning ehitusõigus. Samuti on lahendatud vajalik juurdepääs, parkimine ja tehnovõrgud.

Detailplaneeringu elluviimisega muutub olemaolev metsaga kaetud krunt lagedamaks hoonestusega krundiks. Olemaolev krunti läbiv metsakraav on kavandatud nihutada krundi serva.

Planeeringuga on kavandatud rajada viilkatusega kuni 8,5 m kõrgune elamu hoonetealuse pinnaga kuni 250 m2. Maa sihtotstarbeks on kavandatud elamumaa.

Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ja esitatud arvamuse avaldamiseks kõigile naabritele. Detailplaneering järgib üldplaneeringu põhilahendust, vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.04-23.04.2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=265822 ja ette teatamisel Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Võeti vastu Aegviidu alevi Piibe mnt 8 detailplaneering kaupluse rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 16.03.2021 korraldusega nr 2-3/134 võeti vastu Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 kinnistu asub Aegviidu alevi keskusosas liikluse sõlmpunktis. Kinnistule on vahetu juurdepääs Jägala-Käravete maanteelt (Piibe mnt tänav). Planeeringuala piir on nähtav joonistel ja planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringuga on lahendatud olemasoleva hoone lammutamine ja uue kauplusehoone rajamine. Samuti on lahendatud vajalikud juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrgud. Planeeritavale krundile on ette nähtud 10 parkimiskohta. Planeeringu elluviimisega kaasajastatakse Aegviidu alevi keskosas linnaruumi ja krundi heakorda.

Planeeringu elluviimisega muudetakse paremaks olemasoleva tänava ehk Piibe mnt liikluskorraldus. Kaotatakse ära Piibe mnt äärne parkimistasku ja maantee kaitsetsooni jääv olemasolev kauplusehoone koos selle ees oleva puuga. Uus ligipääs krundile ja parklale viiakse Piibe mnt.-lt Mäe tänavale.

Planeeringuga on kavandatud rajada viilkatusega kuni 8 m kõrgune kauplusehoone ehitusaluse pinnaga kuni 455 m2. Maa sihtotstarbeks on kavandatud ärimaa. Piibe mnt 8 krundi pindala on planeeritud 8 m2 väiksemaks võrreldes olemasoleva katastris oleva pindalaga arvestades naaberkrundi kasutamist.

Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ja esitatud arvamuse avaldamiseks kõigile naabritele. Ühe naaberkrundi omanik ei nõustu detailplaneeringus kajastatud krundi piiridega. Planeeringuala omaniku ja valla seisukoht on krundi piire mitte muuta mitmel põhjusel. Piibe mnt 8 krundil väheneks krundi pindala, kuid kaupluse maakasutuses on oluline iga meeter. Kohalikule omavalitsusele tooks see kaasa kogu Mäe tänava katastriüksuse piiride muutmise, mis ei ole avalikust huvist lähtuvalt prioriteetne. Naaberkrundi omanikule on teada antud, et soovi korral võib naabritega kooskõlas eraldi katastritööd tellida ka hiljem. Detailplaneering on aluseks eelkõige ehitustegevusele. Detailplaneering järgib üldplaneeringu põhilahendust, vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.04-23.04.2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=265818 ja ette teatamisel Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.