« Tagasi

Võeti vastu Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/94 võeti vastu Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering. Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi (katastriüksus 14001:002:00165) ja Valge-Lavendli (katastriüksus 14001:002:0170) maaüksused asuvad endise aiandi kompleksi aladel Kehra linna kortermajade vahetus läheduses. Planeeringuala moodustab osa Aiandi maaüksusest, osa Valge-Lavendli maaüksusest ja lisandub juurdepääsutee koridor. Planeeringuala suurus kokku ca 2 ha. Planeeringuala piir lisatud.

Käesoleva planeeringuga on määratud ehitusõigus ühe tootmiskompleksi ja ühe ärihoone püstitamiseks, on planeeritud kolm krunti ja on lahendatud vajalikud kommunikatsioonid. Kavandatud on tootmishoone ehitisealuse pindalaga kuni 6000 m2. Planeeringu lisana on lahendatud vajalik juurdepääsutee koridor Aiandi tänava pikendusena riigimaantee 12 Kose-Jägala teeni.

Kaasaegse tootmiskompleksi rajamine mõjub piirkonnale positiivselt, kuna kaasnevad uused töökohad ja loob heakorrastatud territooriumi.

Planeeritud akende ja uste tehase kompleks muudab piirkonna miljööd, kuna mõjub mahulisena. Kuna tegemist on varasema tootmismaaga ja üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega alale, siis selline maht on asjakohane. Lisaks muutub piirkonna liikluskorraldus, kuna rajatakse uus tänavalõik otse riigimaanteele, mis aitab vähendada Kehra kesklinnast läbisõite. Uue tänavalõigu finantseerimine on kohaliku omavalitsuse ja arendaja kokkuleppel võrdsetes osades.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.03.2019 - 04.04.2019 Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt www https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Vastuväited ja arvamused esitada kirjalikult inga.vainu@ånija.ee.