« Tagasi

Võeti vastu Aegviidu alevi Jõe tn 19 detailplaneering elamu rajamiseks

Anija Vallavalitsuse 16.03.2021 korraldusega nr 2-3/135 võeti vastu Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 maaüksuse detailplaneering.

Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistu (katastritunnus 11201:001:0062) asub Aegviidu alevi ühepereelamute äärealal. Krunt piirneb ida küljest metsaga, põhja küljest elamukruntidega, lõunaküljest raudteega, lääne küljest Jõe tänava ja elamukruntidega. Planeeringuala piir on nähtav planeeringu joonistel ja planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringuga on lahendatud uue elamu ja abihoonete hoonestusala ning ehitusõigus. Samuti on lahendatud vajalik juurdepääs, parkimine ja tehnovõrgud.

Detailplaneeringu elluviimisega muutub olemaolev metsaga kaetud krunt lagedamaks hoonestusega krundiks. Olemaolev krunti läbiv metsakraav on kavandatud nihutada krundi serva.

Planeeringuga on kavandatud rajada viilkatusega kuni 8,5 m kõrgune elamu hoonetealuse pinnaga kuni 250 m2. Maa sihtotstarbeks on kavandatud elamumaa.

Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ja esitatud arvamuse avaldamiseks kõigile naabritele. Detailplaneering järgib üldplaneeringu põhilahendust, vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.04-23.04.2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=265822 ja ette teatamisel Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.