« Tagasi

Vastu on võetud Lepa maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.01.2019 korraldusega nr 2-3/35 võeti vastu Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering. Kehra küla Lepa maaüksus asub Kehra linna servaalal Anija mnt ääres hajaasustuse ja tiheasustuse ülemineku piirkonnas. Lepa maaüksuse suurus on 3,1 ha, maa-ala piir on nähtav planeeringu joonistel. Planeeringuga on määratud ehitusõigus kuue ühepereelamu ja nende abihoonete ehitamiseks ning on lahendatud ala kasutamiseks vajalikud tingimused (heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs jmt). Lepa maaüksuse detailplaneeringuga on planeeritud kuus elamumaa ja kolm teemaa sihtotstarbega krunti. Planeeringu ellurakendamine mõjutab piirkonda positiivselt, kuna võimaldab nõuetekohase juurdepääsutee rajamist ka naaberkruntideni ning perspektiivis kergliiklustee lõigu rajamist maantee serva. Ehitised on planeeritud puit- või krohvviimistlusega traditisioonilised ühepereelamud. Üldplaneeringu kohaselt jääb ala elamumaa juhtotstarbega tiheasutsusala serva alale. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.02.2019 - 08.03.2019 Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt www https://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Vastuväited ja arvamused esitada kirjalikult inga.vainu@anija.ee.