« Tagasi

Liikluspinna ruumikuju muutmine (Mäe tänav)

Anija vallavalitsus algatas 22.04.2019 toimunud istungil Mäe tänava ruumikuju muutmise.

Aegviidu Vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 114 „Aegviidu alevi tänavate kohanime kinnitamine" kinnitati Aegviidu alevis liikluspinnana Mäe tänav ligikaudse pikkusega 100 m. Aegviidu alevis asuvate Poolemõisa tn 1 katastriüksuse, katastritunnusega 11201:001:0046 ja Poolemõisa tn 2 katastriüksuse, katastritunnusega 11201:001:0023 aadressid ei vasta aadressiandmete süsteemi nõuetele, kuna juurdepääs nendele katastriüksustele Poolemõisa tänavalt puudub. Anija Vallavalitsus kaalus võimalusi Poolemõisa tn 1 katastriüksuse, katastritunnusega 11201:001:0046 ja Poolemõisa tn 2 katastriüksuse, katastritunnusega 11201:001:0023 aadresside korrastamiseks ja leidis, et parim variant on pikendada praegust Mäe tänavat kuni Aegviidu metskond 12 katastriüksusel paikneva teeni, mis ühendab Piibe maanteed ja Kalda tänavat. See võimaldaks Poolemõisa tn 1 katastriüksuse, katastritunnusega 11201:001:0046 ja Poolemõisa tn 2 katastriüksuse, katastritunnusega 11201:001:0023 aadressid määrata Mäe tänava järgi. Muudetava Mäe tänava pikkuseks on ligikaudu 850 m. Mäe tänava uus ruumikuju paikneb osaliselt Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses oleval Aegviidu metskond 12 kinnisasjal nr 3248150 (katastritunnusega 112001:002:0630). Riigimetsa Majandamise Keskuse 04.04.2019 kirjas nr 3-1.1/1110 „Kooskõlastuse andmine", anti kooskõlastus Mäe tänava ruumikuju muutmiseks.

Vallavalitsuse korralduse eelnõuga kavandatakse muuta Aegviidu Vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 114 „Aegviidu alevi tänavate kohanime kinnitamine" määratud Mäe tänava ruumikuju ja määrata Anija vallas Aegviidu alevis paikneva liikluspinna Mäe tänav uus ruumikuju vastavalt asendiplaanile.

Korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadresse muudatustega seoses muudetakse.