« Tagasi

Liikluspinna kehtestamine ja katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Aasamäe tee)

Alavere külas Kose maanteega ristuvatele teedele tuleb määrata liikluspinna ruumikuju ja kohanimi. Nimetatud piirkond paikneb aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteemi) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega (UN) alal, kus hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid tuleb määrata liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs aadressiobjektile.

Eeltoodust tulenevalt teeb Anija Vallavalitsus ettepaneku määrata Alavere teel paiknevale liikluspinnale kohanimeks Aasamäe tee (lisa 1). Koos liikluspinna kehtestamisega algatab Anija Vallavalitsus ka Alavere külas Aasamäe teega piirnevate katastriüksuste aadresside koha-aadresside muutmise.

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine lähiaadress

Uus lähiaadress

1

7857302

14002:002:0085

Töökoja

Aasamäe tee 1

2

3563802

14002:002:0030

Okase alajaam

Aasamäe tee 1a

3

4772302

14002:002:0056

Aasamäe

Aasamäe tee 2

4

3556902

14002:002:0023

Kati alajaam

Aasamäe tee 3

5

11197602

14002:002:0102

Bensiinijaama

Aasamäe tee 4

6

3670902

14002:002:0026

Alavere alajaam

Aasamäe tee 4a

7

6936302

14002:002:0114

Kuivati

Aasamäe tee 5

 

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.