« Tagasi

Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (Männimetsa)

Mustjõe külas asuv Mustjõe elamu katastriüksuse (14001:002:0206) lähiaadress Mustjõe elamu ei vasta aadressiandmete süsteemi nõuetele, mille kohaselt koha-aadressis ei või kasutada piisava eristusvõimeta ja juurdemõeldavaid sõnu (liigisõnu) – antud juhul elamu. Samuti ei sobi katastriüksuse lähiaadressiks Mustjõe, sest see kattub küla nimega ja on eksitav. Kolme korteriomaniku poolt esitati Anija Vallavalitsusele kirjalikult ettepanek määrata uueks kohanimeks - Männimetsa.

Eeltoodust tulenevalt algatab Anija Vallavalitsus Mustjõe külas asuva Mustjõe elamu katastriüksuse, katastritunnusega 14001:002:0206 koha-aadressi muutmise ja teeb omanikele ettepaneku kinnitada uueks koha-aadressiks Männimetsa, Mustjõe küla, Anija vald, Harju maakond.

Puudutatud kinnisasja omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.