« Tagasi

Kehtestati Aegviidu Jõe tn 19 detailplaneering elamu rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr 2-3/242 kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn
19 maaüksuse detailplaneering.
Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 detailplaneeringuga lahendati ühe elamu ja selle abihoonete
hoonestusala ning ehitusõigus. Samuti lahendati vajalik juurdepääs Jõe tänavalt, krundisisene
parkimine ja tehnovarustus ühisvõrkudest. Detailplaneeringu elluviimisega laieneb tiheasustusala
ning olemaolev metsaga kaetud krunt muutub lagedamaks hoonestusega krundiks. Planeering on
kättesaadav https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=273207.