« Tagasi

Võeti vastu Aegviidu alevi Laoplatsi detailplaneering päikesepargi rajamiseks

Anija Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldusega nr 2-3/158 võeti vastu Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering. Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi kinnistu asub Aegviidu alevi läänepoolses osas hoonestusest vabal maaalal. Kinnistule on juurdepääs Mäe tänavalt põhja ja lõunaküljelt. Maaüksus piirneb põhjast väikeelamutega, lõunast raudteega, idast ja läänest looduslike haljasaladega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha ja piir on nähtav planeeringu joonistel. Detailplaneeringuga on lahendatud põhimõtted kuni 1,5 MW võimsusega päikeseelektrijaama rajamiseks. Päikesepargi eraldamiseks elamupiirkonnast on planeeritud kõrghaljastusega puhverala. Samuti on lahendatud vajalikud juurdepääsud ja tehnovõrgud. Planeeringu elluviimisega muudetakse olemasolev looduslik ala valdavas osas päikesepaneelidega kaetud alaks ja osaliselt kõrghaljastusega rohealaks. Päikesepaneelide alune ala ümbritsetakse võrkaiaga. Planeeringuga on kavandatud rajada päikeseenergia tootmispark 2,4 ha suurusele alale. Hooneid ei ole ette nähtud. Maa sihtotstarve on tootmismaa ja seda ei muudeta. Detailplaneering järgib üldplaneeringu põhilahendust. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ja on esitatud arvamuse avaldamiseks kõigile naabritele. Planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.04-06.05.2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=268119 . Lisainfo Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.