« Tagasi

Liikluspinna kehtestamine ja katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Hoolekande tee)

Anija Vallavalitsus on ette valmistanud korralduse eelnõu, millega kavandatakse kehtestada Lehtmetsa külas paiknev Hoolekande tee liikluspinnaks ja algatada Hoolekande teega piirnevate katastriüksuste koha-aadresside muutmise. Hoolekande tee paikneb aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb adresseerida liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs katastriüksusele. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõuga otsustatakse kinnitada  Anija vallas Lehtmetsa külas paikneva Hoolekande tee liikluspinna ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa nr 1) ja muuta Anija vallas Lehtmetsa külas asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine lähiaadress

Uus lähiaadress

1

13792902

14001:002:0715

Kehra hoolekandeküla

Hoolekande tee 3

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.