« Tagasi

Liikluspinna ruumikuju ja katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Lasteaia tee)

Anija Vallavalitsus otsustas 26.01.2021 algatada Lasteaia tee ja Aiandi tänavaga piirnevate katastriüksuste koha-aadresside muutmise. Antud piirkond paikneb aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb adresseerida liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs katastriüksusele. Seetõttu on vaja muuta ka Lasteaia tee liikluspinna ruumikuju pikemaks. Eeltoodust lähtudes on Anija Vallavalitsus valmistanud ette korralduse eelnõu, millega otsustatakse muuta Anija Vallavalitsuse 21.09.2010 korraldusega nr 476 „Teede nime määramine" määratud Lasteaia tee ruumikuju ja määrata liikluspinna Lasteaia tee uus ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa nr 1) ja muuta Anija vallas Lehtmetsa külas asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine lähiaadress

Uus lähiaadress

1

korteriomand

14001:002:0071

Kose mnt 28

Lasteaia tee 2

2

korteriomand

14001:002:0072

Kose mnt30

Lasteaia tee 4

3

12208102

14001:002:0486

Lepatriinu

Lasteaia tee 3

4

3564602

14001:002:0055

Kirsi alajaam

Lasteaia tee 3a

5

8238802

14001:002:0172

Lilla-lavendli  

Lasteaia tee 8 

6

8238902

14001:002:0171

Sinise-Lavendli  

Lasteaia tee 10

7

13179002

14001:002:0426

Jagaja

Aiandi tn 1

8

6765002

14001:002:0100

Vilkuri

Aiandi tn 9

 

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.