« Tagasi

Algatati Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/440 algatati Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on päikeseenergia tootmispargi rajamine, mille võimsus on ligikaudu 1,5 MW. Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi kinnistu (katastritunnus 11201:002:0118) asub Aegviidu alevi läänepoolses osas hoonestusest vabal maaalal. Kinnistule on juurdepääs Mäe tänavalt põhja ja lõunaküljelt. Planeeringu koostamisel eelistada lõunaküljel paiknevat teed, kuna viimane ei läbi elamute piirkonda. Maaüksus piirneb põhjast väikeelamutega, lõunast raudteega, idast ja läänest looduslike haljasaladega. Käesoleval ajal on krundil pinnasteed ja piirkonna elanikud on osa krundist kasutanud tervisespordi harrastamiseks. Ülejäänud osas on looduslik rohumaa. Planeeringuala suurus ligikaudu 4 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-alale. Üldplaneeringu kohaselt tuleb tootmismaale ette näha kõrghaljastust. Haljastuse kavandamine võimaldab parandada tootmisterritooriumi sobitumist hoonestatud keskkonda, leevendades visuaalseid häiringuid. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=253945 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.