« Tagasi

Anija Vallavalitsuse ja Anija vallavalitsuse hallatavate asutuste töökorraldus koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks

Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" kuulutati välja riigis eriolukord. Vabariigi Valitsuse 24.04.2020 korraldusega nr 132 "Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" muutmine" pikendati riigis eriolukorda koroonaviiruse pandeemilise leviku tõkestamiseks  ning inimeste omavahelise kokkupuute vähendamiseks, millest tulenevalt on pikendatud ka koolide ja kultuuriasutuste sulgemise perioodi.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 1, Anija Vallavalitsus

 

k o r r a l d a b :

 

  1. Jätkata eriolukorraaegset töökorraldust kuni 17.05.2020 koroonaviiruse epideemia tõkestamiseks Anija Vallavalitsuse hallatavates haridusasutustes (Kehra Gümnaasium, Aegviidu Kool, Alavere Põhikool ja Kehra Kunstidekool) ja korraldada haridusasutustes õppetöö distants- ja koduõppe vormis.
  2. Sulgeda kuni 17.05.2020 koroonaviiruse epideemia tõkestamiseks järgmised Anija Vallavalitsuse hallatavad asutused:

2.1 Anija Valla Noortekeskus;

2.2 Anija Valla Kultuurikeskus;

2.3 Aegviidu Rahvamaja.

  1. Jätkata eriolukorraaegset töökorraldust kuni 17.05.2020 Kehra Sotsiaalkeskuses külastusteks, sotsiaalteenuste osutamiseks v.a päevahoiuteenuse osutamine päevahoiuteenust vajavatele klientidele.
  2. Sulgeda Aegviidu Lasteaed kuni 17.05.2020.
  3. Anija Valla Lasteaiad Lastetare hoones osutatakse eriolukorra perioodil teenust kahes rühmas.  Lepatriinu hoones alates 04.05.2020 on avatud üks rühm ja Mõmmila hoones üks rühm tagamaks tööl käivatele lapsevanematele vajalikku teenust. Eriolukorra ajal lapsehoiuteenust või lasteaia teenust vajavatel peredel tuleb pöörduda teenuse saamiseks lasteaia direktori poole.
  4. Alates 02.05.2020 avada Kehra linnas staadion igapäevaselt kella 10.00 kuni 20.00. Alates kella 12.00-st on kohapeal SA Spordimaailma töötajad, kes jälgivad 2+2 reegli täitmist ning staadionitele ei lubata korraga rohkem kui 15 inimest. Rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra piiranguid.
  5. Anija Valla Raamatukogu ja Aegviidu Raamatukogu ruumid on külalistele suletud kuni 17.05.2020. Raamatute laenutamine toimub inimkontaktivabalt.
  6. Muuta eriolukorrast tulenevalt ajutiselt Anija Vallavalitsuse töökorraldust kuni 17.05.2020. Tavapärast isikute vastuvõttu ei toimu ja Anija Vallavalitsuse hoone on suletud. Anija Vallavalitsusse pöörduvaid isikuid teenindatakse ametnike poolt ainult telefoni või e-posti teel eelnevalt kokkulepitud kellaaegadel.

8. Seoses Anija valla haridusasutuste sulgemisega ei sõida kuni 17.05.2020 bussiliinid Anija2, Anija3 ja Anija4.

11. Anija Vallavalitsus võib hallatavate asutuste sulgemise tähtaegasid ja töökorralduse muudatust ametiasutuses pikendada, kui see on väljakuulutatud eriolukorras jätkuvalt vajalik koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

12. Korralduse kohta võib 30 päeva jooksul esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

13. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

                                                                                               /allkirjastatud digitaalselt/

Riivo Noor

vallavanem                                                                                Ilsia Väli

                                                                                                   referent

                                                                                                vallasekretäri ülesannetes