« Tagasi

Anija valla üldplaneering on vastu võetud ja avalikustamisele suunatud

 Anija vald korraldab Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku ajavahemikul 07.10.-05.11.2019. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/uldplaneering ning paberkandjal Anija vallamajas ja Aegviidu teeninduspunktis tööaja jooksul.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad avalikud arutelud

Kehra rahvamajas 3. detsembril 2019 kell 14.00.

Aegviidu lasteaias 3. detsembril 2019 kell 17.00.

Anija valla üldplaneeringu ala asub kogu Anija valla territooriumil. Planeeringuala piir nähtav Anija valla üldplaneeringu maakasutusjoonisel. Planeeringuala suurus on 532,91 km2.

Anija valla ruumiliseks vajaduseks on loodushoid, inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna loomine ning asustusstruktuuri jätkusuutlik edasiarendamine. Juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga olulisi muudatusi ei kavandata. Olemasolevad tiheasustusega alad tihenevad ja laienevad, mujal säilib hajaasustus.

Rahvastiku jätkuv vähenemine ja vananemine on ohustamas valla jätkusuutlikkust. Rahvastikuprognoosile tuginedes lähtutakse arengu kavandamisel hinnangust, et rahvaarvu vähenemine on minimaalne. Mitmekesisemate elukoha valikuvõimaluste pakkumine ja ettevõtluse arendamise soodustamine valla erinevates piirkondades kasvatab perspektiivis elanikkonda või vähemalt tagab selle senise taseme. Töökohtade loomise soodustamine, atraktiivse elukeskkonna kujundamine, elukoha osas valikuvõimaluste loomine ning sotsiaalteenuste mitmekülgne arendamine on olulisteks võtmeteguriteks elanike arvu säilitamisel ja noorte perede valda meelitamisel.

Tiheasustusega alal tagatakse kvaliteetse avaliku ruumi olemasolu (parkmetsad, puhkealad, terviserajad, mänguväljakud), erinevate teenuste hea kättesaadavus, sihtpunktide vaheline sidusus jalgratta- ja jalgteede kaudu, ettevõtlus ja tundlike alade vaheline ökoloogiline puhver.

Hajaasustusega alal võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist (põllu- ja metsamajanduslik tootmine, puhkemajandus, turism vm). Arvestatakse hajakülale omasest iseloomu ja piirkonna hoonestuslaadi (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemisest). Teenuste kättesaadavuse tagamiseks võimaldatakse paindlikke lahendusi.

Võrreldes varasema olukorraga on määramata minimaalne ehitusõigust omava krundi suurus hajaasustuses. Seni oli minimaalne ehitusõigust omava krundi suurus 2 hektarit hajaasusutses. Elamute ehitamise aluseks jääb eelkõige olemasolev asustusstruktuur, näiteks elamute vahekaugus on üldjuhul 100 m. Võrreldes varasema olukorraga väheneb detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering tuleb koostada kui muudetakse oluliselt olemasolevat olukorda piirkonnas. Lisaks on detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks planeerimisseaduses toodud juhtudel Kehra linn ja Aegviidu alev.

Tulenevalt maakorraldus- ja ehitus-planeerimisvajadustest teeb üldplaneering ettepaneku muuta Aegviidu alevi piiri nii, et alevi piir ühtib tiheasustusega ala piiriga.

Üldplaneeringusse on lisatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemused ning on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkidega. Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele aadressil F.R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond või elektrooniliselt e-posti aadressil anija@anija.ee .