« Tagasi

Anija vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Aegviidu alevis asuva Jõe tn 1C kinnistu

Enampakkumise korraldaja: Anija vallavalitsus, tel: +372 6199020, e-post: tonu.kirves@anija.ee

Kinnisasja aadress: Jõe tn 1C, Aegviidu alev, Anija vald, kinnistu number 11076450, katastritunnus 14101:001:0562, pindala 588m2, sihtotstarve elamumaa, juhtotstarve liiklusmaa

Anija valla üldplaneeringu alusel, kehtestatud Anija Vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180, on maaüksuse, Jõe tn 1C, Aegviidus, katastritunnus 14101:001:0562, pindala 588m2, sihtotstarve elamumaa, maakasutuse juhtotstarbeks märgitud liiklusmaa. Ligikaudu kolmandiku kinnistust hõlmab asfalteeritud juurdepääsutee naaberkinnistule (Jõe tn 1A). Kinnistu põhja osa läbib Mustjõgi, mistõttu jääb kogu kinnistu veehaarde sanitaarkaitsealasse ning ranna või kalda ehituskeeluvööndisse. Kehtestatud detailplaneeringud puuduvad. Eeltoodust tulenevalt puudub kinnistul ehitusõigus ning seda ei ole antud kinnistule ka võimalik määrata. Anija valla tiheasustusalade ehitusõigus algab 1200m2.

PAKKUMISE ALGHIND ON 750 eurot.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED:

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 22.03.2021 kell 9.00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Jõe tn 1C enampakkumine".

Pakkumised avatakse komisjoni juuresolekul 22.03.2021 kell 9:15 Anija vallavalitsuses aadressil F.R. Kreutzwaldi 6, Kehra linnas, Anija vallas, Harju maakonnas. Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.

Pakkumus peab sisaldama:

•        pakutava objekti aadress, registriosa nr ja katastritunnus;

•        pakkuja nimi, elukoht /asukoht ning isikukood/registrikood;

·       pakkumine peab olema esindaja poolt allkirjastatud, mis näitab pakkuja nõusolekut osaleda enampakkumisel enampakkumise teates toodud tingimustel. Tehinguga antud volituse puhul lisada volitusi tõendav dokument;

·       dokumenti tagatisraha tasumise kohta;

·       sõnadega väljendatud pakkumise summa;

·       arvelduskonto number, kuhu tagatisraha tagastada.

 

Pakkumised esitamisel registreeritakse ja pakkumiste avamisel avatakse registreerimise järjekorras.

Enampakkumise tagatisraha 75 (seitsekümmend viis) eurot, peab olema tasutud enne enampakkumise esitamist Anija Vallavalitsuse arveldusarvele SEB Panka a/a EE391010002018897002 või Swedbanki a/a EE922200001120120102

Selgituseks märkida „Jõe tn 1C enampakkumise tagatisraha".

Enampakkumise võitnud isiku poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.

Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.

Tingimustele vastava enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavolikogu oma otsusega.

Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma ühe nädala jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 4 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Anija Vallavalitsuse arvelduskontole. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Kui pakkumise võitja ei ole tähtajaks pakutud ostusummat tasunud, siis on vallavalitsusel õigus teha ostutehing suuruselt järgmise summa pakkunud pakkujaga.