« Tagasi

Anija valla üldplaneeringu eelnõu on avalikustamisel

Anija vald korraldab Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 03.11-03.12.2018. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/uldplaneering ning paberkandjal Anija vallamajas ja Aegviidu teeninduspunktis tööaja jooksul.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub avalik arutelu Aegviidu lasteaias 19. detsembril 2018 algusega kell 17.00.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Anija ja Aegviidu valdade ühinemisel  moodustunud Anija valla territoorium, suurusega 532,91 km2.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. 

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga muudatusi ei kavandata. Asustust, sh ettevõtlust ja teenuseid, suunatakse eelkõige Kehra linna, Aegviidu alevisse ning Lehtmetsa ja Alavere külakeskustesse. Piirkondliku teeninduskeskusena kasvab ja tugevneb perspektiivis ka Anija külakeskus.

Mujal vallas säilib maaline piirkond, mis on valdavalt hajusa asustusmustriga. Maalises piirkonnas võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist (põllu- ja metsamajanduslik tootmine, puhkemajandus, turism vm).

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. KSH tulemusel selgus, et Anija valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Kaudseid positiivseid mõjusid võib täheldada planeeringulahenduse elluviimisel inimkeskkonnale. Piiriülest mõju Anija valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele aadressil F.R. Kretzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond või elektrooniliselt e-posti aadressil anija@anija.ee .