« Tagasi

Kuusemäe küla Kuusemäe põik detailplaneering on kehtestatud

Anija Vallavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 75 kehtestati Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneering Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu lahendusega on määratud ehitusõigus kaheksa väikeelamu ja nende abihoonete ehitamiseks, on tehtud ettepanek maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Tegemist on varem planeeritud elamualaga, mida käesoleva planeeringuga on tihendatud, kusjuures hajaasustuse põhimõtted elamumaal säilivad. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale on positiivne ja aitab kaasa piirkonna arengule plaanipäraselt. Planeeringu kohaselt kogu ala välja ehitamine toimub krundi valdaja vahenditega. Otsusega saab tutvuda valla veebilehel www.anija.kovtp.ee. Vajadusel täiendav info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt inga.vainu@anija.ee.