« Tagasi

Anija valla territooriumi osa Aegviidu alevi üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Haldusreformi tulemusena moodustunud Anija vald algatas vallavolikogu 18.01.2018 otsusega nr 28 Anija valla territooriumi osa Aegviidu alevi üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH koostamise.

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe määramine.

Aegviidu alevi osas on koostatud üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (VTK). Planeerimisseadusele vastavalt on isikutelt ja asutustelt küsitud ettepanekuid. Laekunud ettepanekud, samuti hinnangud keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK asjakohasuse ja piisavuse kohta koos Anija valla vastusseisukohtadega on lisatud lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK dokumenti. Põhjendatud ettepanekuid on arvestatud ning nende alusel on dokumenti täiendatud ja täpsustatud.

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK dokumendi ning Aegviidu alevi tugiplaaniga saab tutvuda siin http://anija.kovtp.ee/uldplaneering

Aegviidu alevi osas viiakse läbi täiemahuline üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess kuni kooskõlastusringini, seostades väljatöötatav lahendus Anija valla üldplaneeringu lahendusega. Käesolevaga jätkatakse Anija valla üldplaneeringu koostamist koos Aegviidu liitunud osaga, Aegviidu osa üldplaneeringu koostamise menetlus ühendatakse Anija valla üldplaneeringu menetlusega."