« Tagasi

Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54 algatati Raudoja külas Jõeoru maaüksusel detailplaneering

Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54 algatati Raudoja külas Jõeoru maaüksusel detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine

Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha (skeem lisatud). Detailplaneeringu peamine eesmärk on ühe elamu ja selle abihoonete püstitamine. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanita. Detailplaneeringu vajadus: Anija valla üldplaneeringu ja LKS kohaselt on maaüksusel ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Seega Jõeoru maaüksus jääb kogu ulatuses Soodla jõe ehituskeeluvööndisse ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb koostada detailplaneering, mille menetluse käigus kaalutakse ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikkust looduskaitseliselt. Arvestades, et kavandatav tegevus järgib piirkonnas väljakujunenud külastruktuuri, sobib ala hoonestamiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine on vajalik. Otsusega saab tutvuda www.anija.ee. Vajadusel täiendav info inga.vainu@ånija.ee.