« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 4, ruumiandmete seaduse § 48 lg 6, § 54 lg 1 ja lg 2, § 55 lg 1 ja lg 2, § 56 lg 1 ja § 57 lg 2, kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja § 6 lg 1, lg 4,  lg 8 ja lg 11, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem" § 13 lg 2 p 1 ja lg 6, § 15 lg 1 ja § 17 lg 1, Anija Vallavolikogu 14. septembri 2006. määruse nr 34 „Kohanimeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine" algatab Anija Vallavalitsus Vikipalu külas Sireli teega piirnevate katastriüksuste, millele aadressid on vastuolus aadressiandmete süsteemi nõuetega, koha-aadressi muutmise. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Kuna Sireli tee alguses paiknevatele Sireli tee 1, Sireli tee 2, Sireli tee 3, Sireli tee 4, Sireli tee 5, Sireli tee 6, Sireli tee 7, Sireli tee 8 ja Sireli tee 9 katastriüksustele määratud aadress vastab aadressiandmete süsteemi nõuetele ja need on nummerdatud kooskõlas kehtivate nõuetega, saab olemasolevat numeratsiooni järgides määrata aadressid ka ülejäänud üheteistkümnele Sireli teega piirnevale hoonestatud katastriüksusele. 

Anija Vallavalitsus avaldas eelteate katastriüksuste aadressi muutmise kohta, avalikustas eelteate 31.01.2018 – 16.02.2018 Anija valla kodulehel ning saatis korralduse eelnõu kõikidele kelle katastriüksuse koha-aadressi muudetakse. Muudetava aadressiobjekti omanikul on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on aadressi muutmisega nõus.

 

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1

2071602

14003:004:0140

Vikipalu küla, Sireli tee 15

Vikipalu küla, Sireli tee 10

2

1700302

14003:004:0010

Vikipalu küla, Sireli tee 10

Vikipalu küla, Sireli tee 11

3

11212302

14003:004:0001

Vikipalu küla, Sireli tee 17

Vikipalu küla, Sireli tee 12

4

1487102

14003:004:0020

Vikipalu küla, Sireli tee 11

Vikipalu küla, Sireli tee 13

5

2006802

14003:004:0170

Vikipalu küla, Sireli tee 19

Vikipalu küla, Sireli tee 14

6

1966102

14003:004:0110

Vikipalu küla, Sireli tee 12

Vikipalu küla, Sireli tee 15

7

2002002

14003:004:0180

Vikipalu küla, Sireli tee 20

Vikipalu küla, Sireli tee 16

8

1831202

14003:004:0120

Vikipalu küla, Sireli tee 13

Vikipalu küla, Sireli tee 17

9

2009802

14003:004:0130

Vikipalu küla, Sireli tee 14

Vikipalu küla, Sireli tee 19

10

2221802

14003:004:0150

Vikipalu küla, Sireli tee 16

Vikipalu küla, Sireli tee 21

11

8823502

14003:004:0160

Vikipalu küla, Sireli tee 18

Vikipalu küla, Sireli tee 23

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks puudutatud isikutele.