« Tagasi

Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneering võeti vastu

Anija Vallavalitsus võttis vastu 31.10.2017 korraldusega nr 2-3/462 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu. Maaüksuste asukoht on Vikipalu külas Aavoja oja põhja poolsel kaldal suvilate piirkonna vahetus läheduses. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Planeering muudab kehtivat Mikuska detailplaneeringut. Planeeringu lahenduses on tehtud ettepanek hoonestusalade ja ehitusõiguse suurendamiseks kolmel elamukrundil. Juurdepääsutee on lahendatud varasema detailplaneeringuga ja on vajalik ka naaberkruntidele. Tee väljaehitamise kohustus on tee omanikul kaasates teised tee kasutajad. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi muudatusi võrreldes varasema planeeringuga kavandatavast. Alal kehtib varasem Mikuska planeering, mille kohaselt hoonestusalad on kaasaegsete õuealade kohta ebaotstarbekalt väikesed. Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek hoonestusalade suurendamiseks krundipiiridest 4 m ja juurdepääsuteest 20 m. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringut. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning koostamisse on kaasatud naaberkinnistute omanikud. Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja järgib valla ruumilise arengu eesmärke.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 23.11.2017 – 08.12.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.